اجزای سقف شیروانی

دانش بشری همواره در تمامی زمینه ها در طول تاریخ به تدریج کامل شده و دستخوش تغییرات متفاوتی قرار گرفته است. مهندسی ساختمان و به خصوص ساخت سقف شیروانی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نخواهد بود.