تهیه و توزیع ورق اسیدشویی

فرآیندی را که طی آن چربی روی ورق های سیاه (ورق نورد گرم که به ضخامت دلخواه رسیده است)، با استفاده از اسید کلریدریک از روی ورق زدوده می شود، فرآیند اسید شویی و ورقی را که از این روش بدست می آید، ورق اسیدشویی می نامیم. این فرآیند به دو منظور بر روی ورق انجام می شود.
عرضه به صورت ورق اسیدشویی در بازار

تغذیه خطوط نورد سرد

بخشي از محصول توليدي در واحد نورد گرم جهت شستشوي سطح ورق بوسيله اسيد، به واحد اسيد شوئي انتقال مي يابد.در خطوط اسيدشوئي کلافها پس از باز شدن توسط قرقره هاي باز کننده وارد حوضچه هاي اسيد از نوع اسيد کلر يدر يک شده و در آنجا جهت اکسيدزدايي شسته مي شو ند. اين کلاف ها پس از شسته شدن و خارج شدن از حوضچه هاي اسيد توسط آب شسته شده و با عبور از تو نل هواي گرم خشک مي شوند.پس از عمليات اسيد شو ئي بخشي ازمحصول به صورت کلاف اسيد شوئي شده به بازار عرضه و بخش عمده آن براي توليد محصولات سرد به واحد نورد سرد انتقال مي يابد.

موارد كاربرد:

مصارف ساختماني: توليد لوله و پروفيل
 اتومبيل سازي: قسمتهاي ساختماني و چرخ اتومبيل قطعات خودرو و اجزاء داخلي آن (ر ينگ و شاسي)
 صنايع لوله سازي توليد انواع لوله هاي انتقال آب ، نفت و گاز
 توليد مخازن گاز ،مايع و مخازن تحت فشار
 فرم دهي مجدد جهت محصولات گالوانيزه
 فرم دهي سرد و كشش عميق سيلندر گاز

دسته بندی
نوع خدمات
بازرگانی